Régi cikkek a MAC történetéből

A M. A. C. 25 éves jubileuma

A Magyar Athletikai Club most ünnepli fennállásának negyedszázados évfordulóját. A mi athletikai sportunk még csak huszonöt éves. Ez bizony nem nagy idő, de hát igaz hazájában, Angliában is, a hol pedig testedző sport iránt már évszázadok óta megvolt a kiváló és általános érdeklődés, csak a XIX. század közepe óta űzik a rendszeres és egyesületektől mívelt athletikát. Nálunk pedig az ország gondja bizony abban az időben más irányba terelte a közfigyelmet.

Azt, hogy aránylag oly rövid idő alatt mégis gyökeret vert nálunk az athletika, s hogy ma már a magyar athleták semmivel sem maradnak mögötte a külföldieknek, első sorban egy derék mágnásunknak, Esterházy Miksa grófnak köszönhetjük. Esterházy Miksa gróf Londonban, majd Amerikában követségi titkár volt sokáig; utóbb, a 70-es években haza került s legelső gondolata az volt, hogy Magyarországon is népszerűvé teszi az athletikát. S csakhamar (1875-ben) meg is alapította a Magyar Athletikai Clubot.

Mikor Esterházy Miksa gróf arra vállalkozott, hogy tért hódít nálunk az angol „ember-sport”-oknak nem könnyű dologba kezdett. Tudni kell, hogy Esterházy hazajövetele előtt néhány speciálisan magyar tornajátékon kívül csupán a német földről ide származott „szobatornászatot” gyakorolták. Súlyzóztak, a korláton megcsinálták a nagy és kis „olló”-t, a „hullámzás”t; gyakorolták magukat, a kar-, huszárforgóban, a nagy kelepczében, a kúszásban, meg még egy sereg olyan gimnasztikai mutatványban, melynek nagyon kevés praktikus haszna volt.

Esterházy Miksa a Magyar Athletikai Club megalapításával hadat üzent a német szobatornászatnak. Azt tartotta, hogy első sorban szabad levegő kell az embernek s csak azután következik a torna. A futás, a vívás, az ugrás, birkózás, úszás, súlydobás: ezek fejlesztik az erőt, erősítik az izmokat és a tüdőt. S a mint Angolországban látta, ő is athletikai versenyek rendezésével akarta elérni czélját.

Azonban szinte érthetetlen az a közöny és előítélet, a melylyel akkoriban a magyar közönség nagy része az athletika iránt viseltetett, később pedig valósággal harczra kelt egymással az angol athletika és a német gimnasztika, míg aztán végre is a küzdelem az angol irány győzelmével végződött. Az athletika csaknem teljesen kiszorította a német szobatornairányt; csak a középiskolák tornatermeiben szerepelt még belőle egy kevés – hírmondónak. Ez sport szempontjából fölötte fontos vívmány pedig a Magyar Athletikai Club érdeme.

Természetesnek találja mindenki, hogy a kezdet kezdetén bizony a Magyar Athletikai Club nem volt az a hatalmas egyesület, a mivé az évek során izmosodott. Tengernyi fáradságba került, a míg azzá nem lett, a mi most. Legnagyobb szerencséje azonban minden esetre az volt, hogy mindig olyan férfiak állottak az élén, a kik nem kimélték a szép ügytől sem a lelkesedést, sem a fáradságot. A club alapítója, Esterházy Miksa gróf, ez a testestől-lelkestől magyar főúr, kit a külföld levegője nem tett kozmopolitává, maga is aktív athleta champion volt; az ő műve a club első alapszabálya is, a melyet angol mintára, önállóan állított össze.

Eszterházy grófnak az volt a czélja, hogy az angol sportokat nálunk a tökély magas fokára emelje. Az ügynek meg tudta nyerni Magyarország legelőkelőbb családait is: az Esterházyakat, az Andrássyakat, Batthyány, Bezerédy, Bánffy, Bethlen, Cziráky, Dessewffy, Jósika, Kinsky, Khuen-Héderváry, Csekonics, Csernovits, Blaskovich, Edelsheim-Gyulay, Hadik, Festetich, Károlyi, Karátsonyi, Latinovits, Lónyay, Odescalchi, Pálffy, Révay, Széchenyi, Teleki, Zichy, stb. családokat. Mikor Esterházy Miksa 1883-ban meghalt, a magyar athletika ügyének legbuzgóbb szószólója szállt vele sírba.

A Magyar Athletikai Club nyomában egész sereg sport-club alakult, de ezek közül is mindmáig megtartotta az első helyet az athleták clubja, sőt idők folytán egyre jobban kiterjeszkedett. Ma már van csónakháza, vívó-, football- és úszó-osztálya, Balaton-Földváron pedig sporttelepe; azonkívül jól berendezett kaszinója a Szentkirályi-utczában. Vívnak, úsznak, futnak, birkóznak, sulyt dobnak, labdát rúgnak, lawntenniseznek és kerékpároznak az athleták. Athléta-bajnokokat nevelt az a club, olyanokat, a kik közül sokan ma más téren szerepelnek ugyan, s nem a versenypálya porondján, de a kik bizonyára ma is örömmel emlékeznek vissza az athleta kor boldog idejére.

Volt idő, mikor Kubik Béla, most országgyűlési képviselő, mint úszóbajnok aratott babérokat. Egész sereg régi athléta bajnok ma is kiváló szerepet játszik az athléta-vilábgban. Így Koller Károly dr., Porzsolt Ernő, Réthy Pál, Dáni Nándor, Szokoly Alajos, dr. Porteleky László és mások. Nagy tekintélynek örvend Bothmer Jenő báró huszárkapitány, a híres sportsmann. Asbóth Jenő Bothmerrel és Iványi Gyulával szervezte a club kebelében az „öreg urak vívó társaságát”.

Legnagyobb szerencséje ennek a clubnak, hogy ma is olyan férfiak állanak az élén, a kik komolyan veszik a magyar athletika ügyét és odaadással munkálkodnak felvirágoztatásán.

Az elnök: Andrássy Géza gróf, v. b. t. t., országgyűlési képviselő, a sportnak lelkes, áldozatkész barátja. A club egyik alelnöke Széchenyi Imre gróf, főrendiházi tag, kit társadalmi és gazdasági kérdésekben mondott hatalmas és hatásos beszédeiről is jól ismer a közönség.

A másik alelnöke a clubnak Krasznay Ferencz dr. ügyvéd, ki elfoglaltsága mellett is mindig szakít magának időt arra, hogy az Athletikai Club ügyeiben fáradozzék; első rendű sport-szaktekintély s minden angolországi útjáról hoz haza valami érdekes új sport-dolgot. A club nagybuzgalmú titkára Krepelka Béla, a ki a sport ügyekben kiváló ismeretekkel bír. A kiválóbb szereplők sorából megemlítjük még Gerenday Bélát, a csolnakos szakosztály igazgatóját, a kinek főrésze van abban, hogy a regatta-versenyek olyan magas fokon állanak. Ily férfiak vezetése alatt bizton remélhető a Magyar Athletikai Club további virágzása.

BALPART_0279_cr.jpg (781×928)

Andrássy Géza

BALPART_0136_cr.jpg (707×793)

Krasznay Ferenc

Széchényi Imre

http://www.huszadikszazad.hu/1900-oktober/sport/a-m-a-c-25-eves-jubileuma

A Magyar Athletikai Club jubileuma

Folyó évben tölti be a M.A.C. huszonötéves fennállását.

Az ez alkalomból rendezendő ünnepélyek zöme czélszerűségi okokból őszre marad. Egyes mozzanataiban azonban a jubiláris jelleg már a club ezidőszerinti tevékenységére is kiterjed.

Őszszel tartja meg ünnepi közgyűlését, melyen a klub alapítója, gróf Esterházy Miksa arczképét leleplezi, az emlékbeszéd megtartására közéletünk egyik kiválóságát kérte fel a klub.

A közgyűlés napján ugyanazokból a versenyszámokból, melyek a klub első 1875-iki versenyén szerepeltek, versenyt rendez meghívott közönség előtt.

Ugyancsak aznap a klub és tagjai a nyert versenydíjakból, továbbá sportfelvételekből valamint más a klub multjára vonatkozó tárgyakból rendezendő kiállitását megnyitja.

Kiadja a klub monografiáját, mely a lefolyt idő és kronikáján kívül, a klub által felkarolt egyes sportágak fejlődése történetét is feltünteti. Az őszi nemzetközi athletikus viadal, mely október hó 11-én rendeztetik, lesz a jubiláris főverseny, melynek minél fényesebb rendezésére már most kezdődnek az előkészületek.

Egyébiránt az egész évfolyamán tartandó összes nyilvános versenyzés melyek elseje a f. hó 25-én rendezendő mezei verseny, jubiláris érmet adatnak ki.

A jubileummal kapcsolatosan a klubbajnokságokat is felóhajtja újítani a klub, egyúttal tervbe van azok kiterjesztése az athletikán kívüli sportágakra, első sorban a vívásra.

http://www.huszadikszazad.hu/1900-junius/sport/a-magyar-athletikai-club-jubileuma

Felhívás a 25 éves M. A. C. tagjaihoz

Az ország egyik legtekintélyesebb sportegylete 25 éves jubileuma alkalmával tagjaihoz az alábbi körlevelet intézte.

A „Magyar Athletikai Club” folyó évben ünnepli fennállásának negyedszázadát. Néhai nagyérdemű alapítónk: gróf Esterházy Miksa 1875-ben az athletikai sportok őshazájának, Angliának példáján lelkesülve, megalapította clubunkat s ezzel nem csak hazánkban, hanem a kontinensen egyáltalán az első athletikai egyesületet. Lelkesítő példája az athletika zászlaja alá gyűjtötte közéletünk akkori vezérférfiait, s ezzel megvetett szilárd alapját clubunk társadalmi pocziójának is, melyre támaszkodva kifejthette hatékony segítségét az athletikai sportok meghonosításában és fejlesztése érdekében.

Alapvető munkásságuk megvetette volt, clubunk alapját, megjelölte azt az irányzatot is, melyen haladnunk kell. A club mindenkori vezetősége kötelességének tudta alapítóink szellemében haladni. Buzdító példájukból merítünk mi is erőt, alkotó buzgalmunknak leróni a hála kegyeletes adóját, ezen jubiláris ünnepélyeink első feladata.

Szeptember hó 30-án tartandó ünnepélyes közgyűlésünk néhai alapítónk és első elnökünk: gróf Esterházy Miksa s buzgó társai emlékének van szánva. E napon a club multjára vonatkozó tárgyakból (versenydíjakból, érmekből, fényképfelvételekből, nyomtatványokból stb.) kiállítást nyitunk meg clubhelyiségünkben.

Az nap délutánján pedig ugyanazokból a versenyszámokból, melyek clubunk első 1875. évi versenyén szerepeltek, az elsőhöz hasonlóan clubversenyt rendezünk.

Jubiláris ünnepélyeink sorába vonjuk be a nemzetközi őszi viadalunkat, melnyek napjául október 14-ike tűzetett ki.

Társadalmi erőre alapított egyesületünknek minden törekvése ugy ezen jelentős mozzanatunk méltó megünneplése is tagjaink vállvetett buzgólkodásában látja sikere biztosítékát.

Azzal a kérelemmel fordulunk mélyen tisztelt tagtárs úrhoz, hogy ez ünnepélyeink sikerét hathatós közreműködésével biztosítani sziveskedjék.

Kérelmünk nevezetesen oda irányul: a) méltóztassék az ünnepélyeinken való megjelenésével, részvételével azok sikerét biztosítani; b) a clubra vonatkozó emléktárgyait (versenydíjakat, érmeket, melyeket a club versenyein vagy egyebütt nyert, a clubra, vagy sportbeli működésére vonatkozó fényképfelvételeket, érdekesebb nyomtatványokat kiállítási czélból nekünk átengedni, ezek bejelentését szeptember hó 15-éig kérjük); c) fényképét (lehetőleg sportképet) a club tagjainak ez alkalommal összeállítandó fényképgyűjteménye részére átengedni; d) ismerősei körében is a club jubileuma iránti érdeklődést felkelteni.

Nem kételkedünk abban, hogy a mint egy negyedszázaddal azelőtt alapítónk lelkes bizgalmának sikerült clubunk szilárd alapját megvetni, a club ez idő szerinti tagjainak. Kik a „Magyar Athletikai Club”-hoz való csatlakozásukkal kimutatták clubunk czéljainak, törekvéseink méltánylását, helyeslését; sikerülni fog e jubiláris ünnepünk méltó megülését lehetővé tenni és ezzel tanubizonyságát fogják adni annak, hogy clubunk jelenleg is megtalálja tagjai lelkes összműködésében azt a szilárd alapot, mely jelenét is, jövőjét is biztosítja.

Tagtársi üdvözlettel Budapesten, 1900. évi augusztus havában

Gróf Andrássy Géza elnök.

Andrássy_Géza_1900-41.JPG (707×1306)

Gróf  Széchenyi Imre  alelnök.

Dr. Krasznay Ferencz  alelnök.

Krepelka Béla  titkár.

http://www.huszadikszazad.hu/1900-szeptember/sport/felhivas-a-25-eves-m-a-c-tagjaihoz

 

Nemzetközi viadal

A Magyar Athletikai Club fennállásának negyeszázados jubileuma alkalmából, Budapesten, 1900. évi október hó 14-én (vasárnap) d. u. 2 1/2 órakor az Orczy-kerti versenypályán nemzetközi athletikai és kerékpáros viadalt rendez a következő versenyszámokkal:

3486_futopalya_orczy_kert

1. 100 yardos síkfutás Magyarország bajnokságáért. (A Magyar Athletikai Szövetség megbízásából.) 2. Súlydobás Magyarország bajnokságáért. (A Magyar Athletikai Szövetség megbízásából.) 3. Andrássy vándordíj, 1/4 angol mérföld. 4. 3 angol mérföldes síkfutás. 5. 220 yardos síkfutási handicap. 6. Magasugrás. 7. Hármasugrás. 8. Diszkoszvetés. 9. Tiszti kerékpáros verseny. 10. 500 m. kerékpáros verseny. 11. 2000 m. kerékpáros verseny. E versenyekben a M. A. C. jubiláris érmei adatnak ki.

A Magyar Athletikai Club jubiláris versenyeire eddig Ő császári és Apostoli Királyi Felsége, továbbá Ottó, Jenő, József Ágost főherczeg, ő csász. és kir. Fenségeik, Szász-Coburg-Gothai Fülöp herczeg ő Fensége és a főrangú világ több tagja ajánlott fel tiszteletdíjat. E versenydíjaknak az egyes versenyekre való kiírásáról az érdeklődők külön fognak értesíttetni. Nevezési zárnap október 6.

http://www.huszadikszazad.hu/1900-szeptember/sport/nemzetkozi-viadal

Szorítsd! Ne hagyd magad!

Az athleták jubiláris ünnepélye alkalmából tartott verseny az Orczy-kertben folyt, a hol a Ludoviceum parancsnokának jóvoltából a versenyeit szokta tartani a Magyar Athletikai Club. Derült, napfényes időben szép közönség jelenlétében ment végbe a verseny. A mint egy-egy délczeg athleta a club sárga-kék dresszében megjelent a küzdőtéren, hogy kivívja a dicsőséget, a férfi és női közönség élénk tapsa fogadta.

3500_gatugras

A programmon ugyanazok a versenyszámok szerepeltek, a melyekben a huszonöt év előtt a M. A. C. bajnokságaiért küzdöttek az akkori athleták.

A 100 yardos síkfutásban Koppán Pál lett a győztes, a ki a párisi Olympiai versenyen is emberül megállta a helyét. A mint a döntő versenyben sorba állottak a fiúk, mindenki izgatott lett, maguk a champion-jelöltek is. Csakhamar eldördült a versenyindító jeladó pisztolylövése.

– Start! hangzott mindenfelől. A versenyzők megindúltak. Mintha nyílból lőtték volna ki valamennyit. – Szorítsd! Ne hagyd magad! bíztatták a kollégák, mindaddig, míg a verseny el nem dőlt.

A rúdugrásban Kauser F. Jakab nyerte az első díjat, a kinek a neve szintén ott szerepelt a párisi Olympia verseny programmján.

A handicap (térelőnyős) sulydobási versenyben Kauser Árpád lett a győztes, túl tett Porteleky László dr.-on a ki valaha legerősebb volt a sulydobásban az athleták között.

A magasugrásban Zimburg Erviné, a 120 yardos gátversenyben Kirchknopf Ferenczé, a két angol mérföldes síkfutásban pedig Brédl Pálé lett az első díj.

Nagyon érdekes volt a verseny utolsó száma, az ökölvívás Zlinszky István és Gräfl Károly között. Ez a minden ízében angol viaskodás tele volt humorral és komikummal. A közönség nem győzött eleget kaczagni rajta.

http://www.huszadikszazad.hu/1900-oktober/sport/szoritsd-ne-hagyd-magad

A kis fekete szekrény féltve őrzött titkai

A negyedszázados jubileumát ünneplő Magyar Atlétikai Klub ma nyitotta meg érdekes kiállítását saját kaszinójában, a melynek izlésesen diszitett vívótermében ügyes kezek rendezték el mindazt, a mi a klub multjára vonatkozik.

Evezős díjak a M.A.C. kiállításán

Hogy a testet edző sport terén oly nagy érdemeket szerzett klub milyen óriás haladást tett a huszonöt év alatt, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a termet megtöltő sok dísztárgy mellett a klub régi emlékeit egy kis fekete szekrény őrzi.

Az atléták kegyelete mégis ezt a kis szekrényt tette az egész kiállítás középpontjává. Föléje helyezték a király pálmákkal körített mellszobrát s ebben a szekrényben vannak a klub alapítójának, Esterházy Miksa grófnak relikviái. Legfontosabb persze az a meghívó, melylyel a gróf egy sportlap levélpapirosán bizalmas értekezletet hív össze egy alapítandó atlétikai klub ügyében. A levél 1874 november 10-én kelt és november 13-án meg is tartották az értekezletet a nemzeti Lovagló-iskola nagytermében.

Itt van továbbá Esterházy Miksa gróf arczképe és levelei Porzsolt Gyulához és Porzsolt Ernőhöz, az első bajnokhoz, akik a gróf által fölajánlott első tiszteletdíjakat, egy remekmivű gyertyatartót és egy dísztálat, szintén kiállítottak. A szekrényben van az első titkárok arczképe, a klubjelvények, érmek, alapszabályok. A szekrény fölött van a klub óriási kék-sárga szalagja, melyet elhunyt alapítójának koporsójára helyezett.

A kiállítás második része teljesen személyes vonatkozásu. A klubtagok nyereményei, szalagjai és érmei vannak itt kiállítva ügyes csoportosításban és egyik-másik gyűjtemény meglehetős értéket képvisel. Az albumok, koszoruk, serlegek, szalagok, érmek tömkelegéből kiválik a Pórteleky László dr. értékes gyűjteménye, valamint Iványi Gyula dr.-é és Mészáros Erviné, a kik mind a vívás terén szereztek dicsőséget a magyar névnek.

Szép a Dáni Nándor kiállítása, az 1896-iki görög olimpiai versenyek babérkoszorujával. Gräfl Károly és Lauber Dezső bajnoki szalagjai és érmei két egész szekrényt töltenek meg, Lisznyay Damó Tihamér pedig az eddigi atléta-bálok pompás tánczrendjeit állította ki. A többi kiállított tárgy fölsorolása a nagy tömeg miatt szinte lehetetlen. De külön föl kell említenünk az evezős-osztály remek díjait és a klub arczképgyűjteményét, a bajnoki viadalokat ábrázoló képekkel együtt.

Végül a kiállítás harmadik része a remek tiszteletdíjak, a melyeket az október 14-iki jubiláris emlékversenyre ajánlottak föl a klub pártfogói. Föltűnik itt a Királydíj, Vastagh György csikósszobra bronzból, továbbá az Állam-díj, az ismeretes millenáris diszpajzs, mely műremek a maga nemében. Az első 100 yardos síkfutás, a második a sulydobás örökös vándordíja.

Rendkívül szép továbbá József, József Ágost, Frigyes, Ottó és Jenő királyi herczeg, valamint Koburg Fülöp herczeg tiszteletdíja, míg a honvédelmi minisztérium Esterházy Mihály gróf, Széchenyi Viktor gróf, Győrffy Samu báró, Krasznay Ferencz dr. alelnök, Mandello Gyula dr. és a klub választmányának tiszteletdíjai méltó helyet foglalnak el a diszes kiállításban, melynek rendezéséért Krepelka Béla titkárt illeti dicséret.

http://www.huszadikszazad.hu/1900-oktober/sport/a-kis-fekete-szekreny-feltve-orzott-titkai

 

Sporttelep a Margit-szigeten

A gyönyörű  Margit-szigeten József főherczeg olyan sporttelepet építtet, a mely párját fogja ritkítani, és méltán föl fogja kelteni még az angol sportemberek irígységét is.

A Duna az evezős-sport gyakorlására és az evezősversenyek megtartására nyújt kitűnő alkalmat, míg a szigeteken építendő klubház, gyakorló- és játszóterek, födött tribünökkel, öltözőkkel, fürdőszobákkal stb. ellátott versenypályák, football- és lawn-tenisz-groundok a szárazföldi sportnak fognak otthonúl szolgálni.

Minden a legmodernebb igényeket kielégítő módon, a legújabb sporttapasztalatok fölhasználásával készűl. Az egész telepet a magyar athletikai klub fogja kezelni és Libits Adolf, a főherczeg uradalmainak igazgatója, a ki a tárgyalásokat buzgalommal és ügyszeretettel vezette, a napokban írta alá a klubbal a szerződést. E szerint remélhető, hogy a telep nem sokára elkészűl, és azután fogják tartani az athletikai-,  kerékpár-,  football-, lawn-tenisz- stb. versenyeket.

A Magyar Athlétikai Club működése (1899-1900)

Tavaszi sporttevékenységünk keretében előtérbe lép a football gyakorlása, oly sportágé, melynek művelésében multunkat nem oldhatjuk fel a mulasztás vádjától. Az a körülmény, hogy a jelenlegi hazai sportéletünkben legnépszerübb  testedző  sport bevezetését más köröknek engedtük volt át, oly fölényt biztosított számukra, melyet ellensulyozni egy-két saison működése gyengének bizonyult.

Sportbeli tevékenységünk sokoldalusága meg alig engedte meg, hogy figyelmünket egy irányban összpontosítsuk s ezzel kapcsolatban a football gyakorlatára tekintetbe jövő erőink másoldalú igénybevétele, mely állandó csapat szervezését meghiusította, továbbá egy alkalmas gyakorlóhely hiánya mindmegannyi körülmény, mely legjobb intencziónkat e téren ellensulyozta. Jövő tevékenységünknek kell, hogy egyik legfontosabb feladatát képezze: tervszerű munkával oda törekedni, hogy a football terén is hozzá méltó pozicziót foglaljon el clubunk.

A mint az elmult években, ugy az idén is és pedig az eddigieknél nagyobb arányokban vett részt clubunk idegen versenyekben.

A vívás terén szövetséges egyesületeivel karöltve rendezte a *Magyar Atletikai Szövetség* első országos kard- és tőr-bajnokságát. Mindkét fegyvernemben clubunk tagjáé lett a győzelem. Mészáros Ervin a törvivás, dr. Porteleky László a kardvívás első magyar bajnoka. Az aradi és a pécsi vívóakadémia, a nagybecskereki országos vívó-verseny, mely alkalommal Mészáros Ervin nyeri meg clubunk részére a torontáli vándordíjat, vívótevékenységünk eredményes mozzanatai.

Örvendetes fellendülést tett a tavasz folyamán athletikai életünk. Első sikeréről a cross-country alkalmából már beszámoltunk. Athletáink a helyi versenyeken kivül ismételten eredménynyel szerepelnek Bécsben,  a hol Koppán Pál Alsó-Ausztria 200 méteres sikfutó bajnoka czímet nyeri.

Az évekre visszaterjedő sportbarátságunkból kifolyólag fölkeressük az *Athletic Club Sparta* prágai versenyét. E korszakba esik a magyar-óvári athletikai verseny fölkeresése is. Mindkét helyen eredményesen szerepeltünk. Tavaszi viadalunkon a folyó évre a club birtoklásába jut a Gerenday-vándordíj, országos és club-rekord javítás szorgalmas sporttevékenységünk bizonyítéka.

Nyári sporttevékenységünk legkiválóbb mozzanatát a párisi nemzetközi kiállítási versenyeken való részvételünk tette.

Az 1896-ban föltámasztott olympiai versenyek folytatását képezte e világverseny. Az 1899. év végével megalakult az *Országos Olympiai Bizottság*, melynek szervezésében és munkálataiban clubunknak kiváló része jutott.

http://www.huszadikszazad.hu/1901-februar/sport/a-magyar-athletikai-club-mukodese-1899-1900

 

Osztrák-magyar athletika

Szomszédaink nem szünnek meg azon buzgolkodni, hogy a sportéletbe is belevigyék a dualizmust.  Évek  előtt egy szerepvivő bécsi egyesület mindenáron osztrák-magyar athletikai bajnokságot akar ki írni, e törekvése azonban  hajótörést szenvedett a M.A.C. akkori erélyes fellépésén. Most meg egy prágai német sport-egyesület akar osztrák-magyar bajnokságot ki írni s ez ügyben a Magy. Athl. Szövetséghez fordult, mely azonban következetesen védve a magyar sport önállóságának álláspontját, visszautasította  a közös athletikai bizottság eszméjét.

Ugyanaz a közösítő osztrák törekvés tünik ki az  Oest. Sport Ausschuss für leichte Athletik s a Deutsche Sportbehörde für Athletik tárgyalásából, melyben utóbbi az előbbi által felajánlott osztrák-magyar és német birodalmi sportkartell eszméjét visszautasította. Hogy mily alapon tárgyal a bécsi „Ausschuss” az osztrák-magyar sport nevében, arra valóban kíváncsiak volnánk, tudtukkal semminemű magyar illetékes tényezővel nem tárgyalt előzetesen a bécsi bizottság.

A magyar sport egyáltalában külön és függetlenül fejlődött az osztrákoktól, a mi pedig épen az athletikát illeti, az évtizedes multtal dicsekedhetett már nálunk, a mikor odaát is polgárjogot nyert.

http://www.huszadikszazad.hu/1903-marcius/sport/osztrak-magyar-athletika

Athletikánk nagyhete

Nem kevesebb, mint öt viadal folyt le az elmult héten. A két budapesti és 3 vidéki versenyen a magasugrásban 4-en ugrottak 170 cm.-en felül, a diszkoszdobásban 7-en dobtak 35 méteren felül, a távolugrásban 4-en 640 cm.-en és 17-en 600 cm.-en felül, a rudugrás, sulydobás, gerelydobás, gyaloglás, gátfutás és mindenekelőtt a futások eredményei is méltán sorakoznak e kiváló adatok mellé, sőt a futásban – ez évben első ízben, – rekordjavítás is történt és két uj record éretett el. Ezek az eredmények avatják fel az elmult hetet, athletikánk nagy hetévé.

Szept. 6-án Sport-Világ IV. versenye folyt le. A nap legszebb száma a távolugrás, amelyben Somody, Nemes és Medgyessy találkozása szenzáczió volt. A győzelem ezuttal 3 1/2 cm.-el a M. A. C.-é lett. Nemes és Medgyessy ugrásait a bámulatosan pontos és erős roham, a kellő magasság, általában nyugodt test és karelőlendítés jellemzik, Somodytól azonban még nagyobb eredményt vártunk.

A 4*200 m.-es stafétát a M.A.C. csapata nyerte meg kitűnő idő alatt. A junior diszkoszdobást szenzácziókép Weisz Richárd, a birkózó és sulyemelő bajnok nyerte meg szép eredménnyel. Kellő traininggel könnyen rekordot javíthat. A junior gátfutásban figyelemre méltóan szerepelt Dánér Béla, ki a szintén jól futó Hoffert győzte le. Junior gátfutó versenyeinkben immár négy igazán jól futó athléta mutatkozott be s ha e versenyek rendezésével mi is hozzájárulunk e szép sport terjesztéséhez, nem hiába fáradtunk.
Szeptember 8. és 9-én folytak le Aradon és Temesvárott a vidéki versenyek. Az aradi versenyen a folyton javuló Hoffmann legyőzte Bartkót s különösen szépen szerepeltek a teljesen kezdő temesváriak, kik közül Beless Penningert, Witzenetz pedig Strauszt győzte le figyelemreméltó eredménnyel. A gyalogló bajnokságokat Manglitz Ferencz (F.T.C.) nyerte meg, ki most nemcsak hazánkban nem talált veszélyes ellenfelére, hanem az egész kontinensen bárkivel felveheti a küzdelmet.

http://www.huszadikszazad.hu/1906-szeptember/sport/athletikank-nagyhete

Magyar sikerek a berlini athletikai versenyen

Berlin, 1907. jun.16.

A „Komet” vasárnapi versenyén a MAC. kiküldött athlétái fényes sikert arattak, amelynek minden magyar sportember csak örülhet, mert a három nagytehetségű athléta szereplése valóban kitűnő világításba helyezi a magyar sportnak fejlettségét és fajunknak a sportbeli rátermettségét. Mudin István a diszkoszvetésben 36 m. 40 cm.-el és gerelyvetésben (svédgerely) 50 m. 6 cm.-el győzött.

Medgyessy Iván a távolugrásban 6 m. 46 cm.-el első lett. Kiss Imre magyar bajnok pedig valóságos szenzácziót keltett 3 m. 21 cm.-es rudugrásával, melyet fölényesen meg is nyert. Mudin István még az olympiai pentatlon mintájára rendezett versenyben és a magasugrásban lett második. A magyar athlétákat Muzsa Gyula orsz. képviselő vezette, ki előtt a berlini sportkörök hízelgő szavakban adtak kifejezést dicséretüknek a magyar athletika fejlettségéről.

http://www.huszadikszazad.hu/1907-junius/sport/magyar-sikerek-a-berlini-athletikai-versenyen

A Magyar Athletikai Club nemzetközi viadala

Junius hó 15-én tartotta a M.A.C. nemzetközi athletikai viadalát margitszigeti sporttelepén. A jelentkezett kiváló erők vetélkedésének meg volt a fényes eredménye. A legkiválóbb, a mely dokumentálja azt, hogy e versenynemben milyen vezető pozícziója van a magyar athletikának a rudugrási volt: Kauser F. Jakab részvételével. Alelnök  Bartha Miklós, Latinovics Géza, Rákosi Viktor orsz. képviselők Dessewffy Arisztid, dr. Gerenday György stb. Versenytitkár Krepelka Béla, időmérők Stankovits Szilárd, Nubai Gusztáv, körmérő Krempela József, indító  Zimbury Ervin, czélbíró Réthy Pál.

Az egyes versenyeredmények a következők:

I. Gerenday-vándordíj 100 yardos síkfutás. 1. Schuberth Ernő M. U. E. 10 2/5 mp 2. Thaly Ernő M. A. C. 3. Koppán Pál M. A. C

II. Rudugrás. 1. Kauser F. Jakab M. A. C 336 cm. orsz. record, 2. ifj. Sasse Károly M. A. C 298 cm. 3. ifj. Süberleitner Ferencz M. A. C 288 cm.

III. 1 angol mérföldes sikfutás Magyarország bajnokságáért.

1. Bredl Pál M. A. C 4 p. 48 mp. 2. Bodor Ödön M. U. E. 3. Sax Lipót W. A. C. – Bécs.

IV. Távolugrás Magyarország bajnokságáért. 1. Gajzágó Tibor B. E. A. C. 6 m. 40 cm. 3. Koppán Pál M. A. C 5 m. 75 cm.

V. Sulydobás Magyarország bajnokságáért. 1. Crettier Rezső M. A. C 12 m. 23 cm. 2. Strauss Gyula B. E. A. C 11 m 70 cm. 3 Thaly Ernő M. A. C 9 m 38 cm.

VI.Andrássy-vándordíj 1/4 miles síkfutás. 1. Koppán Pál M. A. C 55 mp. 2. Niernsee Gyula T. T. E. – Pozsony. 3. Mező Béla M. A. C

Niernsee óvására, mert az indulók közt szerepelt Ugró (álnév) M. U. E. öt versenyzésében hátráltatta a versenybíróság elnöke a versenyt megsemmisítette. Uj verseny tüzetik ki, melyről Ugró eltiltatik.

VII. Kalapácsvetés. 1. Sailer Gyula B. E. A. C 25m 93 cm. 2. Strauss Gyula B. E. A. C 25 25 m. 86cm. 3. Hübsehl Kálmán M. A. C 23 m. 70cm.

VIII. Eszterházy emlékverseny 4 ang. miles síkfutás. 1. Bredl Pál M. A. C 23 p. 11 4/5 mp. orsz. rekod. 2. Waicmann Vetislav A. C. Sparta – Prága. 3. Penninger Gusztáv M. U. E.

IX. 220 yardos síkfutás handicap. 1.Vajda Károly B. A. K. 10 m 2 Gorka Ágoston Bp. Sp. C. 10 m. 3. Pártos Géza B. A. C. 14 m.

http://www.huszadikszazad.hu/1902-junius/sport/a-magyar-athletikai-club-nemzetkozi-viadala

 

A Magyar Athletikai Club atletikai viadala.

Kóczán Mór (BTC) világrekordja.

Ritkán lát, még döntő fontosságu labdarugómérkőzés alkalmából is, a margitszigeti pálya oly nagy közönséget, mint amilyen vasárnap elözönlötte. A főváros sportszerető közönsége teljes számban megjelent s mellettük ott láttuk a Henrik herczeg turaut résztvevőinek egy részét is.

A pompásan sikerült viadal teljes mértékben kiérdemelte a közönségnek ezt a nagy érdeklődését. Ritka érdekességüvé avatta a versenyeket a külföldi atléták nagyszámu részvétele, sajnos, mellettük a magyar atléták nem játszottak oly szerepet, mint amilyet mi és az egybegyülekezett nagyközönség vártunk.

A viadalnak kimagasló fontosságu eseménye Kóczán világrekordja a svéd gerelyvetésben 57.91 m.-es dobásával megjavította a svéd Lemmingnek rekordját. A kitűnő atléta a fővárostól távol treníroz, de ennek daczára magas formát mutat. A rekordjavítás reálitását bebizonyítják többi dobásai, melyek mind 55-56 méter körül jártak. Tavalyi pillanatnyi letörése után, mely sajnos, épp a legrosszabb időben állott be, Kóczán most jobb, mint valaha volt s még egyre fejlődik, ami egy jövő olimpiászra a legszebb reményeket kelti.

Sportértékben megközelíti Kóczán eredményét Wiesnernek pompás szereplése az 1/4 angol mértföldes síkfutásban. Ily nagy mértékü fejlődést oly rövid idő alatt, mint amilyenen Wiesneren átment, magyar futónál még nem láttunk. A tavalyi kezdő sprinterből az idénre magas klasszisu negyedangolos futó lett. 53-on belül futja a négyszázat, alig 10 méterrel maradt le Braun mögött, ami igen respektábilis eredmény.

http://www.huszadikszazad.hu/1909-junius/sport/a-magyar-athletikai-club-atletikai-viadala

 

A Magyar Athletikai Club közgyűlése

A Magyar Athletikai Club mult hó 31-én tartotta közgyűlését a club margitszigeti házában. Krasznay Ferencz dr. alelnök megnyitó beszédében megemlékezett a haladásról, a melyet a club a margitszigeti sporttelep megnyitásával tett. További vállvetett, komoly munkára hívja föl a nagyszámban megjelent clubtagokat, hogy mindazok a remények teljesüljenek, a melyeket az uj sporttelephez füz.

A világbajnok Papp Kálmánnak Andrássy Géza gróf adja át az aranyérmet

 gróf Andrássy Géza

Krepelka Béla titkár jelentésében beszámol a mult clubév eseményeiről. Hálásan emlékszik meg a hazai sajtónak támogatásáról. A közgyűlés egyhangu lelkesedéssel választja meg Andrássy Géza grófot, a ki ebben az évben töltötte be clubelnöksége tizedik évét, a club tiszteletbeli tagjává és elhatározta, hogy emlékérmet nyújt át és eddigi müködése emlékét a club sportéletében is megörökíti. Ugyancsak tiszteletbeli tagjává választja Széchenyi Imre gróf elnököt, a ki szintén tíz év óta áll a club élén. Mind a kettő igaz lelkesedéssel pártolja a club és a magyar athletikai sport ügyét. Nagyértékü díjak alapításával, nemzetközi sportreláczióink áldozatkész támogatásával mutatták ki meleg érdeklődésüket hazai testedző sportunk iránt.

http://www.huszadikszazad.hu/1902-november/sport/a-magyar-athletikai-club-kozgyulese

 

A MAC. közgyűlése

F. hó 8-án tartotta a Magyar Athletikai Club ez évi rendes közgyűlését margitszigeti klubházában. Krasznay Ferenc dr. alelnök megnyitó beszédében reámutatott a lefolyt klubév fontosabb mozzanataira, a két klubbajnokság eldőltére, melyek közül a 100 yardos síkfutásét Mező Béla, a kardvívásét Mészáros Ervin nyerte, továbbá a klubban a hazai athletikában és vívásban domináló helyzetére, a footballban való haladására, mely jövőre nézve szép reményekkel kecsegtet, az úszás terén elért sikerekre. Meleg szavakkal emlékezik meg a klubnak ezidei első nemzetközi lawn-tennis versenyéről és annak szervezőjéről Yolland Arthurról.

Reáutal a gazdasági erősödésre. Majd egyetértésre szólítja fel a klub tagjait, és kéri őket hogy vállvetve mozdítsák elő a klub erősödését tagjai számára és sportbeli és anyagi sikerekben.

Utána Krepelka Béla titkár előterjeszti jelentését, melyben kivált a klub sportműködését vázolja. A jelentés után áttért a közgyűlés a gazdasági kérdések tárgyalására, melynek bevezetéseül Friedrich Nándor pénztáros terjesztette elő gazdasági jelentését.

A zárszámadások tudomásul vétele és a felmentvények megadása után a közgyűlés elfogadja a költségvetést és több közgyűlési indítványt (úszóversenyek rendezése, évkönyv kiadása és alapszabály módosítások ügyeben) mire áttért a választásokra.

A klub elfogadott új alapszabály tervezete szerint az alelnöki állások száma négyre emelkedvén, a két uj állásra megválasztatik Libits Adolf és Yolland Arthur; választmányi tagoknak pedig Asbóth Jenő bajnok, Balatoni Károly, Bárczy Gusztáv, Békessy Béla, Gróf Bánffy Miklós, Biró János, Császár Géza, gróf Eszterházy Mihály, Friedrich Nándor, dr. Gerenday György, báró Haupt-Stummer Lipót, Kauser F. Jakab bajnok, gróf Karátsonyi Jenő, Krempels József, Krencsey Géza, Lázár Pál, Lauber Dezső, Muzsa Gyula, Mészáros Ervin bajnok, dr. Nagy Béla, dr. Polónyi Dezső, Peyerle Károly, Réthy Pál bajnok, dr. Szekeres Kálmán, gróf Szapáry Pál, Stankovits Szilárd, gróf Széchényi Viktor, dr. Tatics Péter, dr. Zimmermann Lajos, Zuber Ferenc, és végre számvizsgálónak Sasse Károly, Lukáts Károly, Schipler József.

http://www.huszadikszazad.hu/1904-marcius/sport/a-mac-kozgyulese

A Magyar Athletikai Club diszlakomája

Emlékezzünk régiekről. Ez a kegyeletes jelige gyüjtötte össze csütörtökön a MAC tagjait a Hungária-szálló külön termébe. Míg az ünnepi szónokok pohárral a kezükben hálás szavakkal emlékeztek meg a klub alapitójáról: gróf Eszterházy Miksáról, maguk a tagok nagyszámu megjelenésükkel rótták le kegyeletüket az alapitó iránt.

És valóban az a keret, amelyben az ünnepély lezajlott, ékesebben dicsérte gróf Eszterházy érdemét minden szónál. Mert ez a keret gyönyörü bizonysága volt annak, hogy a nagynevü gróf által elültetett mag féltő gonddal ápolt palánta erős, magas és terebélyes fává növekedett.

A lakomán megnyilvánuló hatalmas társadalmi erő azt igazolja, hogy a MAC jól sáfárkodott a rábizott kincscsel. Nemcsak hogy meghonosította itt a nemes sporteszmét, de annak gyökerét éppen abban a társadalmi rétegben eresztette le, amely arra legjobban rászorul, de amely mégis sokáig csupán gunyos mosollyal honorálta az apostolok fáradozásait.

A MAC megtörte a közönyt, eloszlatta a gunyt és meghóditván a legkényelemszererőbb társadalmi réteget is, ráterelte az illetékes tényezők figyelmét a mozgalomra. Arra a mozgalomra, amelynek meginditója gróf Eszterházy Miksa volt, amelynek nyomán kivirul a penész, kicsattan az egészség, felfrissül a szellem és amely mozgalom dicső eredményei állandóan arra tanitják a külföldet, hogy a magyar magyar és életrevaló, mert a fajtája kitünő.

Éppen magán ezen a lakomán történt egy olyan lépés, amely ujból közelebb hozta a kormányt a testedző sport megértéséhez és értékeléséhze. Virava János dr. nagyszabásu beszédében merészen rámutatott arra, mit kell tennie egy hivatása magaslatán álló kormánynak a testi kultúra érdekében.

És a bátor szavak visszhangra találtak magában a kormány egy jelenlevő sportszerető tagjában és igy a kegyelet ünnepe egy lépéssel tovább vitt bennünket azon az uton, amelyet a nemes gróf jelölt ki számunkra.

http://www.huszadikszazad.hu/1910-december/sport/a-magyar-athletikai-club-diszlakomaja

Változatos, érdekes eredmények a MAC atlétikai versenyén

A Magyar Atlétikai Club vasárnap délután jól sikerült atlétikai versenyt rendezett a margitszigeti sporttelepen. Az érdekes viadalt záporeső szakította félbe, úgyhogy pár percig a közönség az öltözőkbe vonulva várta az eső elmúlását.
Eredmények: Magasugrás: 1. Késmárki (UTE) és Róvó (UTE) 184 cm. holtverseny, 3-4. Ostopán (Kaposvári TSE) és Kerkovits (BBTE) 178 cm. Súlydobás: 1. Darányi (MAC) 14 m 64 cm. 2. Horváth (MAC) 14 m 57 cm. 3. Berenczy (MAC) 13 m 23 cm.
110 méteres gátfutás: 1. Szabó (MAC) 16.1 mp. 2. Kertész (FTC) 16.7 mp. 3. Kovács (MAC) 16.7 mp.
100 méteres síkfutás: 1. Gerő (MTK) 10.7 mp. 2. Minay (BBTE) 10.8 mp. 3. Dohnányt (MAC) 10.9 mp. Versenyen kívül indult Gyenes (átigazolás alatt) és 10.7 mp időt ért el. Kovács és Sir nem indult.
400 méteres síkfutás: 1. Vadai (Székesfehérvári ARAK) 49.9 mp. 2. Verbőczi (Pécsi EAC) 50.4 mp. 3, Ribényi (MAC) 51.2 mp. Zsitray nem indult.
400 méteres ifjúsági síkfutás: 1. Temesváry (BBTE) 50 mp. országos ifjúsági rekord! 2. Trócsányi (MAC) 52.2 mp.
Diszkoszvetés: 1. Donogán (MAC) 47 m 40 cm. Donogán 48 m 20 cm-t is dobott, de balszerencséjére kilépett a körből és így ez a jó eredmény nem érvényes. 3. Remete (UTE) 43 m 63 cm, 3. Kulitii (BBTE) 43 m 34 cm.
500 méteres síkfutás: 1. Gergely (BBTE) 16 p 04 mp. Szilágyi (UTE) versenyen kívül indult, aki 15 p 20.6 mp időt ért el.
1500 méteres síkfutásban: 1. Szabó Miklós (MAC) 4 p 03.6 mp.
A 4×100 méteres stafétafutást kétszer bonyolították le. Először a BBTE stafétája 41.1 mp idővel országos rekordot javított. Rossz váltás miatt azonban diszkvalifikálták a BBTE stafétáját és a MAC-ot nyilvánították győztesnek 44.4 mp idővel.
A BBTE óvására megállapították, hogy a diszkvalifikálást maga után vonó stafétaváltásért a BBTE nem felelős, mert a pálya rosszul volt kimérve. A versenybíróság helyt adott ennek a megállapításnak és új versenyt rendelt el. Ezt a BBTE 46.2 mp-cel nyerte meg. Az országos rekord azonban elmaradt.

http://www.huszadikszazad.hu/1935-junius/sport/valtozatos-erdekes-eredmenyek-a-mac-atletikai-versenyen

A MAC nemzetközi versenye

Jó eredmények. – Bormann (Berlin) kettős győzelme. – Kurunczy legyőzte Massowot (Berlin) – Fixl kiesett a döntőből. – Bedő, Csejthey formajavulása.
Háromezer főnyi közönség volt a Margitszigeten lefolyt versenynek. A bejelentett idegen atléták közül csak Bormann és Massow jöttek el Berlinből, a bécsiek és a pozsonyiak ellenben távolmaradtak. Általában jó eredmények jellemezték a versenyt.

A két német vendég jó híréhez méltóan szerepelt. Bormann győzött 100 yardon és a távolugrásban, Massow 400 méteren minimális különbséggel kapott ki Kurunczytól, viszont Fixl, Benedek, Berács, Fedák a vert előnyben voltak. Legjobb eredményét érte el Bedő a súlydobásban, Csejthey a diszkoszvetésben és Gáspár Dezső a távolugrásban.
Részletes eredmény:

100 yardos síkfutás (Király-díj) 1. Bormann Berliner SC 10.2 mp. 2. Déván István MAC 10.4 mp. 3. Perényi Gyula BEAC 10.5 mp. 2. m. nyerve fél m. harmadik, Négy induló.
Magasugrás handicep. 1. Gárdos Lóránt MTK 15 cm.e. 187 cm. 2. Arató Géza MAC 18 cm.e. 185 cm. 3. Schinkásch László FTC 27 cm.e. 182 cm. 9 induló.
400 m. síkfutás. (Andrássy-díj) I. előfutam. 1. Massow Berliner SC 51.4 mp. 2. Benedek János BEAC 52.1 mp. Massow végig vezetett és 3 m-rel győzött az utolsó 100 méteren felnyomult Benedek előtt. Fixl Lajos MAC 350 méternél verve feladta. 4 induló. II. előfutam. 1. Kurunczy Lajos MTK 53.2 mp. 2. Berács László BEAC 53.3. mp. 3. Fedák Béla MAC. 300 méterig együtt haladt a mezőny. Onnan Kurunczy könnyen 1 m. nyert. Berács az utolsó métereken verte Fedákot.
Döntőfutam. 1. Kurunczy 51.4 mp. 2. Massow 51.4 mp. 3. Benedek 51.8 mp. 4. Berács. A célegyenesbe Massow és Kurunczy egyszerre fordultak be, Benedek 4 m-el hátrább. Erős küzdelem után biztosan testszélességgel nyerve, 3 m. harmadik. Súlydobás (Államdíj) 1. Bedő Pál BEAC 18.3 m. 2. Csejthey Lajos BEAC 12.80 m. 3. Nonn János BBTE 12.10 m. 4 induló.
1000 m síkfutás. (Porzsolt Ernő-díj) 1. Némethy Jenő FTC 2 p. 37 mp. 2. Fonyó Márton MTE 2 p. 37.8 mp. 3. Bese József MTE 2 p. 44.4 mp. 5 induló. Némethy vezetett 700 méterig, ott Fonyó előre tört, akit Némethy a célegyenesben küzdelem után vert 3 méterrel. 30 m. harmadik. Részidők 400 m. 61.2 mp. 800 m. 2 p. 5 mp.
Távolugrás (Dáni-díj) 1. Bormann Berliner SC 6 m. 92 cm. 2. Gáspár Dezső MAC 6 m. 88 cm. 3. Kovách Pál MAC 6 m. 50 cm. Bormann ugrásai: 5.92, 6.65, 6.91, 6.92, 6.75. 6.78. 6.63. Gáspáré: 6.41, 6.65, 6.50, 6.88, 6,58, 6.82 m. 7 induló.
220 yardos síkfutás. (József főh.-díj) 1. Fedák Béla MAC 23.8 mp. 2. dr. Szerelemhegyi Ervin MAC 24.2 mp. 3. Tatár István BBTE 24.6 mp. 3. induló, 3 m. nyerve, 1/4 m. harmadik. Diszkoszvetés hcp. 1. Csejthey Lajos BEAC e.n. 43.79 m. 2. Schwicker Vilmos BEAC 8.5 m.e. 42.5 m. 3. Bedő Pál BEAC 2 m.e. 40.55 mp. 8 induló, Csejthey dobásai: 40,30, 42.77, 43.79 m. Hármasugrás. (Eszterházy-emlékverseny) 1. Gáspár Dezső MAC 13.48 m. 2. Csady József MTK 12.74 m. 3.Schinkásch László FTC 8 induló. Bormann is indult, de háromszor belépett, gyenge ugrásokkal.
3000 m. síkfutás hcp. 1. Koszta Gyula BEAC 120 m.e. 9 p. 2.3 mp. 2. Medved Árpád BEAC 120 m.e. 9 p. 2.6 mp. 3. Dankó Géza FTC 230 m.e 9 p. 14 mp. Küzdelem után 3 m. nyerve. 50 m. harmadik. 14 induló. 300 m síkfutás hcp. 1. Karcag Imre MTE 24 m.e. 36 mp. 2. Massow Berliner SC. e. n. 27 mp. 3. Szigó Imre MTK 17 m.e. 37.1 mp. 8 induló. 6 m. nyerve, mellszélességgel harmadik.

http://www.huszadikszazad.hu/1920-november/sport/a-mac-nemzetkozi-versenye-13230

A MAC nemzetközi atlétikai versenye

Várszegi új magyar rekorddal legyőzte a világ egyik legjobb gerelyvetőjét
Gyenes 10.5 másodperccel verte Sirt
A MAC a BEAC-pályán rendezte nagyszabású nemzetközi atlétikai versenyét. Szerencsés gondolat volt a versenyt a BEAC-pályára vinni, mert bizony nehéz dolog lett volna szigetiek tribün nélküli pályáján a mintegy háromezer főnyi közönséget elhelyezni.
A versenyzők bőségesen meghálálták az érdeklődést: a hideg, szeles idő rosszul befolyásolta a versenyeket, atléták mégis oly kiváló eredményeket értek el, amelyek sokáig emlékezetessé teszik a viadalt. Elsősorban Várszegit kell megdicsérnünk.
Hallatlan küzdőképességével legyőzte a lengyel gerelyvető csillag Lokajskit, akinek nemrégen elért 73.27-es eredményénél eddig csak a világrekorder Järvinnen és a német Stöck dobott nagyobbat.
Gyenes újra legyőzte Sirt, aki szintén remekül futott. Szabó Miklós olimpiai formában van. Az ötezresek közül ezúttal a remekül Futó Simon bizonyult legjobbnak.
Eredmények: 110 méteres gátfutás: 1. Jávor BSzKRt 15.8 mp. 2. Levente BTK 15.9 mp, 3. Szabó MAC 16.1 mp. Szabó vezetett 80-ig, az utolsó gátban botlott és Jávor és Levente is elhúzott mellette.
100 méteres síkfutás: 1. Gyenes MAC 10.5 mp. 2. Sir BBTE 10.6 mp. 3. Nagy MAC 10.7 mp. Remekül startol a mezőny. Gyenes végigvezetve tisztán nyer. Az oldal-ellenes időben nagyszerű eredmény.
400 méteres síkfutás: 1. Zsitvai BBTE 50.4 mp. 2. Ribényi MAC 50.8 mp. 3. Zábolyi MAC 51.l mp. Zsitvai gyorsan kezdett, végét nem bírta.
Súlydobás: 1. Darányi dr. (MAC) 14.95 m. 2. Csányi II. (MAC) 14.31 m. 3. Varró 13.69 m. Darányi máris jó, de a laza, rossz talajon minden dobásánál megcsúszott rövidszögű cipőjében.
Magasugrás: 1. Cserna (Békéscsabai KISOK) 182 cm. 2. Jász dr. (MAC) és Rovó (UTE) 174 cm. Cserna mindössze 17 éves. Remek alakú, robbanékony, de stílusa még kiforratlan. Ő a jövő nagy magasugrója. A 187-es magasságon is volt két reménykeltő kísérlete, de a szeles időben már nem sikerült. Női magasugrás: 1. Csák (NTE) 154 cm. 2. Szentkirályi (BEAC) 140 cm. 3. Horváth (NTE) 135 cm. Csák jó.
800 méteres síkfutás: 1. Kucharszky (Lengyelország) 1.56.6 mp, 2. Vadas (Olimpiai keret) 1.56.9 mp, 3. Temesvári (BBTE) 1.57 mp.
A rendőrség nagyon helyesen kettéosztja a nagy mezőnyt, a jobbakat egy futamba állítja. Vadas indul legjobban, de 50 méternél már lengyel van az élen, ő vezet végig meglehetősen lanyha iramban, 57 mp a 400 méter. A második körben még inkább csökken az iram, a magyarok nagyon ügyetlenül egymást akadályozzák, egyik sem megy az élre az iramot erősíteni.
Az utolsó százon élénk küzdelem, de csak a magyarok közt, a lengyel a végén lelassítva is úgy győz, ahogy akar. A közönségnek nem tetszik, hogy a magyarok ilyen olcsón engedték győzni az egyként kiváló lengyel bajnokot.
Vadas Iván mondja: – Nagyon rosszul versenyeztek a magyar fiúk. Ahelyett, hogy egymást segítették volna, mindegyik legalább kétszer akadályozta a másikat.
1500 méteres síkfutás: 1. Szabó Miklós MAC 3.56.4 mp, 2. Iglói BBTE 4.03.6, 3. Rátonyi MAC 4.04 mp.
Szép verseny. Azonnal Szabó terem az élen. 1 p 0.5 mp-es első négyszázzal máris szétszórja a mezőnyt, csak Kósa marad nyomában, vesztére, mert a nagy iram teljesen kikészíti, hamarosan fel is adja a versenyt. 2 p 05 mp-es 800, 3 p 09 mp-es 1200 m után Szabó remekül finisel.
Távolugrás: 1. Koltai (BBTE) 7.27 m, 2 Dombóvári (MAC) 7 m. 3. Somló (OK) 6.71 m. Koltai jó, Dombovárinak is volt két belépett nagy ugrása.
Rúdugrás: 1., 2., 3. Csányi, Zsuffka (MAC), Bácsalmási (BEAC) 3.90 m. Rúdugróink végre kezdenek formába lendülni.
5000 méteres síkfutás: 1. Noji Lengyelország 15 p 02.2 mp. 2. Simon BSzKRt 15 p 02.6 mp. 3. Kelen BBTE 15 p 04 mp.
A Noji – Kelen – Esztergomi – Simon négyes hamarosan szétválik a mezőnytől. Majdnem végig a lengyel vezet, 3000-nél Esztergomi az élre tör, de a szívós, csúnyamozgású lengyel nem sokáig engedi vezetni. Csengetésre a lengyel 6 m előnyt szerez, az utolsó százon Simon utána veti magát, de csak 2 méternyire tudja megközelíteni. Ha Simon előbb „rámegy”, talán megverhette volna.
Gerelyvetés: 1. Várszegi (TFSC) 68.23 m. Országos rekord! 2. Lokajski (Lengyelország) 67.28 m. 3. Makkay (BBTE) 58.09 m.
Mindenki előre elkönyveli a lengyel győzelmét, de mikor az első dobása alig száll túl az 50 méteren, a közönségnek is megjön a hangja, biztatni kezdi Várszegit. Lokajski minden további dobása 67 m körül fúródik a földbe. Várszegi nem tud túljutni a 62-ön. Hiába, jobb a lengyel. De nem…
Most jön az utolsó dobás, a lengyel már ledobott. Várszegi markolja meg a gerelyt, a rohama nagyszerű, most az egyszer nem törik meg, a magyar fiú elszánt erővel vágja meg a gerelyt, a berántás irtózatos erejű és száll-száll süvöltve száll a karcsú szerszám és remegve áll meg a földben, egy méterrel túl a lengyel dobásán.
A közönség tapsol, tombolva ünnepli a győztest. A pálya szélén, a drótrács mellett felugrik az egyik kipirult hölgy-drukker és a rácson át hangos csókot cuppant a boldog fiú arcára.
4×100 méteres stafétában a válogatott keret két kombináltja ütközne meg, de az A-csapat kezdőembere Nagy, lerándul, és nem fut tovább, a B-csapat túlváltott.
4×800 métert a BBTE nyeri 8.07 mp. alatt, 2. MAC 8.07.6 mp.
Diszkoszvetésben: 1. Donogán (MAC) 47.18 m. 2. Remecz (RAC) 44.92 m. 3. Józsa (BEAC) 44.13.

http://www.huszadikszazad.hu/1936-junius/sport/a-mac-nemzetkozi-atletikai-versenye

 

Somfay Elemér (MAC) volt az atlétikai bajnokság hőse

Egymaga három bajnokságot nyert. – Gerő Ferenc (KAOE) két győzelmet aratott – A MAC 6, BEAC 3, a KAOE 3, a MTK 2, az FTC 1 és a Debreceni MOVE SE 1 bajnokságot nyert – A párisi olimpiászra 12 atlétát akar küldeni a MASz
A vasárnap délutáni vihar majdnem elmosta az Üllői-úti pályán eldöntésre került bajnoki atlétikai viadalt. Több mint 1½ órás késés után, a meglazult pályán mégis sikerült az egyes számokat lebonyolítani.
Sajnos az egész bajnokság anélkül múlt el, hogy egy rekord is született volna, bár rekordtáblázatunkra egy kis javítás nagyon is ráférne.
A mezőny kimagasló embere Somfay Elemér (MAC) volt, aki hősies küzdelemben három bajnokságot nyert. Mellette Gerő Ferenc (KAOE) magaslott, ki két bajnoki győzelemmel.
Általában a griffmadaras atléták vezérkedtek, akik közül még Gáspár Jenő mutatott elfogadható formát.
Részletes eredmény: 100 méteres síkfutás. Bajnok: Gerő Ferenc (KAOE) 11 mp.2. Kurunczy (KAOE) 11.2 mp. 3. Rózsahegyi (MAC) 11.2 mp. Hat eredménytelen start. Biztosan nyerve. Kurunczy a finisben verte Rózsahegyit.
Súlydobás. Bajnok: Bedő Pál (BEAC) 13 m 74 cm. 2. Forbát (FTC) 13 m 18 cm. 3. Toldy (FTC) 13 m 13 cm.
110 méteres gátfutás. Bajnok: Muskát László (MTK) 15.2 mp. 2. Püspöky (MAC) 16.8 mp. 3. Farkas (MAC) 18.6 mp. Pompás küzdelem után az utolsó gátnál nyeri Muskát a versenyt.
Magasugrás. Bajnok: Gáspár Jenő (MAC) 186 cm. 2. Magyar (MTK) 172 cm. 3. Serf (FTC) 172 cm. Gáspár a 186-ot második kísérletre viszi át. A 190-et kétszer hajszálra üti. Diszkoszvetés. Bajnok: Toldy Sándor (FTC) 42 m 76 cm. 2. Marvalits (NTE) 41 m 69 cm. 3. Molnár (Egri Move SE) 40 m 39 cm.
1500 méteres síkfutás. Bajnok: Bejczy Lajos (MAC) 4 p 16.8 mp. 2. Grosz (MTK) 4 p 18.3 mp. 3. Csekey (Cs. Move BSE) 4 p 19 mp. 13 induló. Start után Grosz áll az élre és erős tempót diktál. 500 méter után Bejczy megy előre. 700 méter után három MAC futó van az élen: Bejczy, Kubál, Zoltány. 1000 méternél Csekey zárkózik Bejczy mellé. Grosz rossz taktikával 10 méterrel leszakadt és hiába csinált 200 méteres szép finist, csak a második helyet tudta biztosítani magának Bejczy mögött.
400 méteres síkfutás. Bajnok: Kurunczy Lajos (KAOE) 50.4 mp. 2. Gerő II. (KAOE) 52.3 mp. 3. Fedák (MAC) 52.4 mp. A nehéz talajon Kurunczy kitűnő idő alatt győzött.
Hármasugrás. Bajnok: Somfay Elemér (MAC) 14 m 05 cm. 2. Molnár (MAC) 13 m 45 cm. 3. Farkas (MAC) 13 m 08 cm. 200 méteres gátfutás. Bajnok: Somfay Elemér (MAC) 26.4 mp.2. Muskát (MTK) 27.4 mp. 3. Magyar (KAOE) 27.8 mp.
200 méteres síkfutás. Bajnok: Gerő Ferenc (KAOE) 22.3 mp. 2. Kurunczy (KAOE) 22.4 mp. 3. Gerő II. (KAOE) 23.4 mp.
Távolugrás. Bajnok: Haluska József (BEAC) 6 m 92 cm. 2. Molnár (MAC) 6 m 88 cm. 3. Somfay (MAC) 6 m 57 cm.
Gerelyvetés. Bajnok: Csejthey Lajos (BEAC) 54 m 77 cm. 2. Gyurkó (FTC) 51 m 42 cm. 3. Somfay (MAC) 48 m 42 cm. 400 méteres gátfutás. Bajnok: Somfay Elemér (MAC) 57 mp. 2. Beráts (MAC) 1 p 01 mp. 3. Krieger (FTC) 1 p 01.6 mp. 800 méteres síkfutás. Bajnok: Benedek János (MAC) 2 p 06 mp. 2. Szabadits A. (Move BSE) 2 p 10 mp. 3. Szabadits B. (Move BSE) 2 p 21 mp. 5000 méteres síkfutás. Bajnok Grosz István (MTK) 15 p 36.8 mp. 2. Nagy (BEAC) 16 p 20.5 mp. 3. Váradi (MTK) 16 p 36 mp.
Rúdugrás. Bajnok: Hadházy Dezső (Move Debreceni SE) 3 m 40 cm. 2. Farkas (MAC) 3 m 30 cm. 3. Brausz M. (FTC) 3 m 20 cm.
Az atlétikai viadal után a MASz elnöksége az éjjel ülést tartott és kijelölte a Párisba kiküldendő atlétákat a következő sorrendben: Fekete Mihály (ESC), Király Pál (ESC), Somfay Elemér (MAC), a 4×100 méteres staféta (Gerő F., Kurunczy, Rózsahegyi, Muskát), Marvalits Kálmán (NTE), Toldy Zoltán (FTC), Csejthey Lajos dr. (BEAC) és Bedő Pál (BEAC).

http://www.huszadikszazad.hu/1924-junius/sport/somfay-elemer-mac-volt-az-atletikai-bajnoksag-hose

Bredl Pál sikerei

Bredl Pál a M.A.C. jeles futója, kinek képét mai számunkban közöljük ez évben egy sikerdús versenyidényre pillanthat vissza. Ugyanis f. évi junius 15-én a Magyar Athletikai Club versenyén megnyerte Magyarország bajnokságát 1 ang. mfd.-re, junius 22-én Prágában a cseh korona tartományainak bajnokságát 1500 m-re és junius 29-én Csehország bajnokságát 1 angol mfd.-re. Két hét lefolyása alatt tehát három bajnokságot nyert.

http://www.huszadikszazad.hu/1902-augusztus/sport/bredl-pal-sikerei

 

Le akart mondani a MOB titkára

A MOB titkára bizalmas levélben felajánlotta Coubertin-nek, hogy lemond a NOB-tagságáról a MAC-isták sorozatos támadása miatt.

Az elnök nem fogadta az ajánlatot és ezt írta: “A rágalmazók túlságosan boldogok lennének, ha ilyen könnyen tudnának köztünk ellentétet szítani …ügyünk most válságos …szükségem van Önre”.

A “puccs” tehát nem sikerült, továbbra is Kemény Ferenc maradt a MOB titkára

http://www.huszadikszazad.hu/1900-julius/sport/le-akart-mondani-a-mob-titkara

A mérés nem helyes vagy a pálya rövidebb

A Wahringer B. C. junius 29-ik versenyén sokan vettek részt magyar részről és a program 9 száma közül hatban ( köztük 2 bajnokság ) győztek is.
100 m. Koppán Pál ( M. A. C. ) 11 1/2’ 1.
1000 m. Wrastyl ( Wiener A. C.) 2’ 43” 1., Purt Béla ( M. A. C.) Végspurttal nyerve. Az eredmény nagyon jó mindkét futó képességeihez mérten és valószinű a feltevés, hogy a mérés nem volt helyes vagy a pálya rövidebb.
400 m-es handicap. Löw (Bécs) 20 m. e. 50” 1. Saz (Bécs) 10 m. e. 2. Stein Ferencz ( M.  U. E.) 10 m. e. 3. Ez az eredmény is megerősíti ama feltevésünket, hogy a pálya felmérése helytelen volt.
1 angol mfld-es gyaloglás. Stantics György (Szabadkai Sp. E.) 7’ 35” 1. Sorgó Miklós (Budai A. C.) 7’ 55 1/5 2.
Alsó- Ausztria 200 m. bajnoksága. Koppán Pál (M. A. C.) 23” 1. Schubert Ernő M. U E) 2. 4 méterrel nyerve.
3 angol mfd. Lízel (Bécs) 16’ 39 2/5” 1. Újjabb bizonyság a táv helytelen felmérése mellett, mert a kontinensen futó ezt az eredményt el nem érte és a győztes gyenge klasszisú futó.
120 yardos gátfutás. Kovács Nándor. (Budai A. C.) 19” 1. Bernath 2. Littmayer 3.
Magasugrás. Strausz Gyula (B. E. A. C.) 582 cm. 1. Schubert Ernő (M. U. E.) 577 cm. 2. Prager 567 cm. 3.

http://www.huszadikszazad.hu/1900-julius/sport/a-meres-nem-helyes-vagy-a-palya-rovidebb

Hidvéghy László MAC hatodszor is megnyerte Magyarország gyorskorcsolyázó bajnokságát

MAC! MAC! MAC! Dirr-durr-bele!

Hidvéghy László

(http://filmhiradokonline.hu/watch.php?id=2641)

Magyarország gyorskorcsolyázó bajnokságait kétnapos verseny keretében négy távon: 500, 1500, 3000 és 5000 méteren rendezték meg az enyhe idő ellenére kitűnő állapotba hozott városligeti jégpályán.
A versenyen pompás harcot vívott a két ellenfél, helyesebben „ellenség”: a MAC és a BKE gárdája. Amilyen örvendetes ez a késhegyre menő vetélkedés, éppen olyan szomorú, hogy azt nem pusztán a sport okozta küzdelem váltja ki a két gárdából, hanem az egymás iránt érzett gyűlölet.
A BKE kilépett versenyzőinek viszályáról annakidején sokat írtunk. Ma nem célnak felszakítani ezt a csúnya sportsebet, de az igazságnak megfelelően le kell szegeznünk, hogy ilyen puskaporos légkörben még nem vívtak meg hazánkban bajnoki küzdelmet.
A négy futam közül kettőt: az 1500 és 3000 méterest Hídvéghy László, a MAC többszörös bajnoka nyerte meg, aki az összetett bajnokságot megszerezvén, hatodszor lett futóbajnokká a jégen.
A verseny hallatlanul izgalmas volt, hiszen az első három futam után még nyílt volt a verseny sorsa. Az utolsó – 5000 méteres – futamban előbb a BKE fiatal futója. Pajor ért el kitűnő 8:54.3-as időt. A jégtudósok hamar kiszámították, hogy Hídvéghy csak akkor lehet bajnok, ha legalább 9:01-et fut. Ladányi pedig 8:51-es idő esetén előzheti meg a BKE-ista Pajort.
Hallatlan izgalom közepette indult útnak együtt a két MAC-futó. A jégpálya szélén Hídvéghyné mondja be izgalomtól reszkető hangon férjeura részidejét. – Bele Sobri! Egy másodperccel gyöngébb a köröd Pajorénál! – sikoltja be a pályára. A két MAC-ista remek ritmusban rója a jeget.
A hetedik körben egyezik a MAC-isták ideje Pajoréval, a 9-ikben már jobb Hídvéghyék ideje 1 mp-cel! Folyik a nagy vadászat a bajnoki címért! A közönség önfeledten biztatja Hídvéghyt és Ladányit. A 10-ik körben megint egyező az idő, majd elérkezik az utolsó kör. Csengetnek! A két MAC-ista belehúz s Hídvéghy fut át elsőnek a célon 8:58.3-as idővel. Megvan a bajnokság! – kiáltanak a MAC-isták.
Gyors díjkiosztás következik. Levitzky Károly adja át a serleget s a bajnoki érmet Hídvéghynének, mégpedig lent a jégen, korcsolyázó emberek között, a MAC-hívők körülállják az asztalt s felharsan a régi híres MAC diadalordítás: Em-á-ré! MAC! MAC! MAC! Dirr-durr-bele!
Majd így kiáltanak a MAC-torkok: Tréning nélkül! Tré-ning nél-kül!

A MAC-futókat ugyanis nem engedte a BKE versenykorcsolyával futni a jégen.
Bent az öltözőben szomorúan csatolnak a MAC-isták. Eltökélt szándékuk ugyanis, hogy többé nem vesznek részt versenyen. A bajnok Hídvéghy László így beszél: – Ez volt a hatodik bajnokságom. Tekintve, hogy Pesten nem engednek trenírozni, a magam részéről befejeztem versenykarrieremet. Mégis csak lehetetlen állapot, hogy, noha ötpercnyire lakunk a pályától, Gida Bécsben, én pedig négy napon át Kolozsvárott voltam kénytelen készülni. Bajnokságomnak örülök, legalább szépen fejeztem be. Ilyen körülmények között elég volt a sportolástól.
Hídvéghyné keserűen jegyzi meg: Hogy mennyit vérzett a férjem szíve az utóbbi évek alatt, azt csak én tudom. Kedélybeteggé vált a Laci. Én is örülök, hogy ilyen körülmények között nem csinálja tovább a dolgot.
A magunk részéről ismét csak azt mondhatjuk, amit a viszály kitörése idején: az egyetemes magyar sport érdeke megkívánja, hogy ne csak egy egyesületben, a BKE-ben. hanem egyebütt is legyenek versenyzők. El kellene már ásni ezt a régi harci bárdot, mert háziversenyek rendezésével nem lehet tovább fejleszteni a magyar gyorskorcsolyázó sportot.

 

http://www.huszadikszazad.hu/1943-januar/sport/hidveghy-laszlo-mac-hatodszor-is-megnyerte-magyarorszag-gyorskorcsolyazo-bajnoksagat

Kínos verekedés a lillafüredi Palota-szállodában

Petrovics Vidor, az Automobil Klub volt főtitkára és Vásárhelyi László Jenő, a MAC elnökségi tagja között

Lillafüred, szeptember 18.


A vasárnapra virradó éjjel kínos incidens zavarta meg a MAC lillafüredi teniszhetét, amelyre az előkelő budapesti társaság tagjai gyűltek össze. Valóságos autótábor lepte el a Palota szállót, ahol napok óta nem lehetett szobát kapni. Az első mérkőzések lezajlása után szombaton este bált és táncversenyt rendeztek a szálló nagytermében. Az egyik oldalon a MAC elnökségének tagjaiból állott, velük szemben foglalt helyet az estélyiruhás, frakkos közönség. Éjféltájban a táncverseny döntőjében került párok csárdáshoz álltak föl, amikor a közönség soraiból közbeszólt valaki: A csárdás nem szalontánc! Miért nem medvetánc vagy kánkánt járnak?
A megjegyzést Petrovics Vidor, A KMAC volt főtitkára, a pesti társaság ismert tagja tette, aki az általános elképedés dacára még egyszer megismételte a közbeszólást. A következő pillanatban a zsűri asztala mellől fölállt Vásárhelyi László Jenő, a MAC elnökségének egyik tagja és kipirult arccal fordult Petrovics felé:
Aki Magyarországon nem látja szívesen a csárdást, legjobban teszi, ha elhagyja a termet! Az indulatos hangon történt rendre utasítás nyomán általános izgalom töltötte be a termet, ahonnan előbb Petrovics, majd Vásárhelyi sietett ki. Amikor Vásárhelyi a szálló halljába ért, szembetalálkozott Petroviccsal. Petrovics fölindultan lépett Vásárhelyi elé és öklével az arcába sujtott. Vásárhelyi nyomban viszonozta az inzultust és a két szmokingos, elegáns, gavallér közt valóságos kézitusa fejlődött ki. A hallban cigarettázó, csevegő vendégek a verekedés zajára kitódultak, de az elkeseredetten küzdő feleket percekig meg sem lehetett közelíteni. Végre Pétery Jenő, ifj. Wahlkampf  Henrik és még néhány úr, erőszakkal választották szét őket.
A botrány zaja természetesen a bálterembe is lejutott, ahol közben általános ováció közt kihirdették, hogy Bezegh- Huzágh volt főkapitány lány Bezegh- Huszágh Morzsa és Asztalos László, báró Shell Marietta és báró Reichlin Oszkár, Imrédy Magda és Tóth Miklós nyerték meg a táncverseny első díjait. Vásárhelyi Jenő és Petrovics Vidor a sajnálatos incidens után fölsiettek szobájukba, majd Vásárhelyi nemsokára ujra megjelent a bálteremben.
Közben csendőrség érkezett a Palota-szállóba, amely jegyzőkönyvet vett fől az esetről. A Magyar Athletikai Klub részéről Tormay Béla államtitkár, báró Vay Miklós, Lakatos Gyula képviselő még az éjszaka folyamán azzal a kívánsággal fordultak a Palota-szálló igazgatóságához, hogy a  MAC tagjainak általános fölzudulása miatt szólítsa fől Petrovics Vidort a szállóból való távozásra.

http://www.huszadikszazad.hu/1932-szeptember/bulvar/kinos-verekedes-a-lillafuredi-palota-szallodaban

A Magyar Athletikai Club lawn-tennis versenyei

Augusztus 15-én és folytatólag Balatonföldváron rendez a Magyar Athletikai Club országos lawn-tennis versenyt és pedig 1. Széchényi vándordíj.

Lawn-tennis

Férfiegyes. Alapította Gróf  Széchényi Imre, 3-szor egymásután vagy ötször egyáltalában védendő vándordíj. Második kiírás. Védő Schmidt Ödön egy győzelemmel. Győztesnek aranyérem 2. Bezerédj díj Hölgyegyes. Alapította Dr. Bezerédj Viktor miniszteri tanácsos. Egyszeri megnyeréséhez kötve. Szeptember 14-re és folytatólag Budapesten a Margitszigeten tervez a Magyar Athletikai Club lawn-tennis versenyeket a következő számokkal: Főverseny: férfi egyes, férfi egyes handicap, férfi kettős handicap, női egyes, vegyes kettős.

http://www.huszadikszazad.hu/1902-junius/sport/a-magyar-athletikai-club-lawn-tennis-versenyei

 

Gróf Széchenyi Imre lemondása

Gróf Széchényi Imre a MAC. alelnöki tisztéről lemondott. E lemondását a klub legutóbbi közgyűlése idejében jelentette volt be, de a klub nem adta fel a reményt, hogy nagyérdemű vezérférfiát reábírhatja arra, hogy tisztét továbbra is betöltse.

Széchényi gróf azonban nem volt erre hajlandó és így ez idő szerint lemondásával. mint befejeződött ténynyel kell számolnunk. Széchényi Imre gróf közel 12 esztendeig töltötte be a klub alelnöki tisztét. Ezen hosszú idő alatt sokszor adta tanujelét a klub és a hazai testedző sport iránti meleg érdeklődésének.

Az ő kezdeményezésére létesült a klub balatonföldvári háza, az ő támogatásával folynak le az ottani klub versenyek. 1900-ban a MAC. 25 éves jubileuma alkalmából – melynek előkészítésében és méltó keresztülvitelében neki nagy része volt – alapította a balatonföldvári lawn-tennis vándordíjat. Személyesen is részt vett a klub sportéletében, így különösen a vívásban és a football játékban. Amellett nagy gondja volt arra, hogy társadalmi köreink érdeklődését, részvételét a MAC.-nak biztosítsa.

A klub sok fontos ügyében mint közbenjáró is szerepelt. Élénk figyelemmel kísérte a klubnak úgy sportbeli, mint társadalmi és gazdasági ügyeit is. S így csak természetes, hogy a legélénkebb sajnálattal vették a MAC. kebelében alelnöki tisztéről való lemondását. A MAC. sokoldalú érdemei elismeréséül még 1902-ben tiszteletbeli tagjává választotta.

Széchényi gróf különben 1899 óta Magyar Athletikai Szövetség elnöke, mely tisztet továbbra is megtartotta, úgy hogy a honi athletikai élet a jövőben is számíthat vezető szereplésére.

030jav.jpg (270×462)

gróf Széchényi Imre

http://www.huszadikszazad.hu/sport/grof-szechenyi-imre-lemondasa

 

Comments are closed.